سوبار - سامانه دینامیکی ارزیابی و تمرین تعادل

سوبار - سامانه دینامیکی ارزیابی و تمرین تعادلسوبار - سامانه دینامیکی ارزیابی و تمرین تعادلسوبار - سامانه دینامیکی ارزیابی و تمرین تعادلاین دستگاه به منظور ارزیابی وضعیت تعادل و همچنین تمرین‌دهی جهت بهبود وضعیت تعادل افراد استفاده می‌شود. ماژول‌های پیش‌بینی شده در نرم‌افزار این دستگاه به دو گروه تعادل استاتیکی و تعادل دینامیکی تقسیم‌بندی می‌شوند. در گروه اول، هدف ارزیابی توانایی کاربر در حفظ وضعیت تعادل خود و بهبود آن می‌باشد. تست‌ها و تمرین‌های طراحی شده در این بخش، بگونه‌ای است که انتظار می‌رود کاربر مرکز تعادل خود را در مدت زمان مشخصی در یک نقطه ثابت نگه‌دارد. گروه دوم شامل تست‌ها و تمرین‌هایی است که توانایی فرد را در کنترل مرکز تعادل خود هنگام جابجایی آن از یک نقطه به نقطه دیگر مورد ارزیابی می‌دهد.

ارزیابی و بهبود تعادل استاتیکی

سوبار - سامانه دینامیکی ارزیابی و تمرین تعادلPostural Stability

در این تست، مرکز تعادل کاربر بصورت یک نقطه قرمز رنگ روی تصویر نسان داده می‌شود (مطابق شکل زیر) و از وی درخواست می‌شود که این نقطه را تا حد امکان و با کمترین میزان جابجایی در مدت زمان تست در مرکز دایره نگه‌دارد.

سوبار - سامانه دینامیکی ارزیابی و تمرین تعادلWeight Bearing

در این تست، درصد وزن اندازی کاربر در چهار جهت جلو، عقب، چپ و راست در قالب یک عدد نمایش داده می‌شود (مطابق شکل زیر) و از وی درخواست می‌شود که درصد وزن خود را در هریک از جهات جلو-عقب و چپ-راست بصورت ۵۰-۵۰ تقسیم کند.

ارزیابی و بهبود تعادل دینامیکی

سوبار - سامانه دینامیکی ارزیابی و تمرین تعادلLimits of Stability

در این تست، هشت نقطه در راستاهای مختلف درنظر گرفته شده است (مطابق شکل زیر) که بصورت تصادفی به حالت چشمک زن درآمده و از کاربر درخواست می‌شود تا مرکز تعادل خود را بگونه‌ای به سمت آن نقاط حرکت دهد که مسیر طی شده توسط مرکز تعادل وی، به خط مستقیمی که هدف کنونی را به هدف بعدی متصل می‌کند، نزدیک باشد.

Maze Control

سوبار - سامانه دینامیکی ارزیابی و تمرین تعادلدر این تست، چهارده نقطه در بر روی محیط یک دایره درنظر گرفته شده است (مطابق شکل زیر) که یکی پس از دیگری به حالت چشمک زن درآمده و از کاربر درخواست می‌شود تا مرکز تعادل خود را بگونه‌ای به سمت آن نقاط حرکت دهد که مسیر طی شده توسط مرکز تعادل وی، به دایره‌ای که مرکز این دوایر روی آنها قرار دارد، نزدیک باشد.

Random Control

سوبار - سامانه دینامیکی ارزیابی و تمرین تعادلدر این تست، دایره متحرکی بر روی صفحه بصورت تصادفی در حال حرکت است و از کاربر درخواست می‌شود که مرکز تعادل خود را در درون این دایره نگه‌دارد.

دریافت بروشور محصول (English Catalog)